مرشدان (منتورها) و مربیان طراحی و مدیریت محصول زیست بوم نوآوری و کارآفرینی تهران به انتخاب استارتاپ ها