مرشدان (منتورها) و مربیان مدیریت و استراتژی کسب و کار زیست بوم نوآوری و کارآفرینی تهران به انتخاب استارتاپ ها